1/4
AVUSTURYA
19-23 / 11 / 2018

Proje kapsamındaki ikinci çalışma ziyareti 19-23 Kasım tarihleri arasında Avusturya’ya gerçekleştirilmiştir. Avusturya, AKAKDO hesaplamalarında mekansal değerlendirme, Kalite Güvencesi/Kalite Kontrol (Qa/Qc) süreçleri ve veri arşivlemesi konularında oldukça başarılı bir ülke olarak gösterilmektedir. Dahası AB ülke envanterlerinin kalite güvence prosedürü Avusturya Çevre Ajansınca gerçekleştirilmektedir. Ziyaret edilen kurumlar Avusturya Çevre Ajansı (AÇA) ve GeoVille Laboratuvarları olmuştur.

Avusturya Çevre Ajansı yarı devlet yarı özel statüye sahip bir ar-ge kurumu olup birçok ülkeden ortaklarla içbirliği kapsamında yüzlerce proje yürütmektedir. Bu projeler içinde AKAKDO projeleri de yer almaktadır. Avusturya’nın AKAKDO envanteri AÇA tarafından hesaplanmakta ve raporlanmakta, ayrıca AB ülkelerinin AKAKDO envanteri kalite güvencesi de AÇA tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu anlamda Çevre Ajansı sera gazı envanteri yönünden oldukça önemli bir konumdadır. Bir günlük ziyaret sonrasında ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde özetlenebilir;

 • Sera gazı envanterinin AÇA gibi yarı bağımsız bir kurumca hazırlanıyor olması envanterin tarafsızlığını ve güvenilirliğini artırmaktadır,

 • Avusturya sera gazı envanteri AÇA tarafından bu işle görevli uzmanlarca gerçekleştirildiğinden oldukça başarılı olarak dünyaca kabul görmektedir,

 • Bunun bir sonucu olarak AÇA birçok ülkeden proje ortaklığı teklifleri almakta ve bunları gerçekleştşrmektedir,

 • Bu yolla devletin verdiği bütçenin yaklaşık 3 katı bir bütçe dış kaynaklı olarak sağlanmaktadır. Bu da kurumun devamlılığını ve başarısını garanti altına almaktadır. Bir başka deyişle devlet güvenilirliği ile özel sektör esnekliği AÇA’ya diğer ülkelere bilgi/teknoloji akışını onlardan da fon sağlanmasını kolaylaştırmakta, kurumda teknik kapasitenin gelişmesini ve korunmasını garanti altına almaktadır,

 • Avusturya AKAKDO envanteri Ulusal Orman Envanterine (UOE) dayanmaktadır. UOE birçok AB ülkesi için AKAKDO hesaplamalarında temel veri kaynağıdır.

 • Toprak karbonu hesaplamalarında ekolojik zonlar dikkate alınmakta ve birçok alt kategoride IPCC katsayıları kullanılmaktadır. Öte yandan toprak yönetim uygulamaları için ülkeye özgü katsayılar geliştirilmiştir. Ayrıca odunsu tarım ürünleri için de bir anket projesi kapsmında karbon stok değerleri geliştirilmiştir.

 • Avusturya tarafından uygulanan Qa/Qc, veri arşivleme ve tarım alanları hesaplamaları ülkemiz için birçok anlamda örnek oluşturmaktadır.

 

GeoVille GmbH projemizin Bileşn 4 ve 5 inden sorumlu şirket olup uzaktan algılama ve Coğrafik Bilgi Sistemleri konularında ülkemiz de dahil birçok ülkede projeler yürütmüştür. Şirketin merkezi Innsbruck olduğundan Avusturya Çevre Ajansı ziyareti sonrası ekipçe Viyana’dan Innsbruck’a geçilmiştir.

GeoVille tarafından gerçekleştirilen sunumlar sonrası altı çizilmesi gereken konular şunlar olmuştur;

 • Uzaktan algılama konusunda LULUCF Çekirdek Grubunun daha fazla eğitim alması gerekmektedir. Bu eğitimler başlangıç seviyesinden (elektromanyetik spektrum, projeksiyonlar vb.) bazı temel CBS uygulamalarını kullanabilecek seviyeye kadar devam etmelidir. Güncel uydu sistemleri ve kullanılan mevcut platform ve sistemler (Sentinel, Landsat vb.) başta olmak üzere AKAKDO mekansal analizlerinde kullanılması olası tüm uzaktan algılama sistemleri ele alınmalıdır.

 • Arazi örtüsü izlemelerinde amaca göre farklı yöntemler ve sistemler kullanılabilmekte. Burada mekansal, zamansal ve spektral çözünürlüğün doğru tespit edilmesi gerekmekte. Proje kapsamında çok hassas bir uydu görüntüsü kullanılmıyor olmasının gerekçesi hassas görüntülerin zamansal çözünürlüğünün düşük olması. Geçmişe yönelik olarak Landsat, günümüz ve gelecek içinse Sentinel platformları ideal görülmektedir. Bu uydu sistemleri hem ücretsiz ve herkese açık hem de çözünürlük bakımından AKAKDO hesaplamalarını destekeyecek seviyede veri üretimine olanak sağlamaktadır.

 • Orman kapalılığı hesaplanmasında farklı yaklaşımlar söz konusu olabilir. GeoVille tafaından kullanılan metot objektif bir değerlendirmeyi olanaklı kılmaktadır. Metot katılımcılara anlatılmıştır.

 • Tarım arazileri proje kapsamında tek yıllık ve çok yıllık olarak ayrılabilecektir. LPIS altlığı geç elde edilebildiğinden ve sadece görsel olarak erişilebildiğinden daha detaylı bir değerlendirme mümkün olmamaktadır.

 • Ayrıca Çölleşme ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü tarafından üretilen Karbon haritası da elde edilemediğinden bileşen 5 kapsamında geliştirilecek yeni sistemde yeni karbon stok faktörlerinin kullanılması mümkün olmayacaktır.

 • Sentinel Uydusu görüntüleri AKAKDO kapsamında önümüzdeki yıllar için önemli bir veri kaynağı durumundadır. Uydu sistemi GeoVille uzmanlarınca tanıtılmıştır.

İletişim

Adres: Mustafa Kemal Mahallesi Murat İş Merkezi No:5/6 Çankaya/Ankara

Telefon: +90 312-219 68 04

E-mail: t.oz@aesagroup.eu

 • Gri Facebook Simge
 • Gri Heyecan Simge
 • Gri LinkedIn Simge
CFCU_Logo_TR.png
logo (1).png

Bu websitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Websitesinin içeriğinden yalnız AESA firması sorumlu olup, hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.